ArsaGO

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

ArsaGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak işbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.
1- Kişisel verilerin elde edildiği alanlar, işlenen kişisel veriler ve veri işlemenin hukuki gerekçeleri
Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, sadakat kart üyelikleriniz, web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz alış verişleriniz, Mağazalarımızdan yaptığınız alışverişler, telefon, Chatbot veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerlerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan, doğrudan sizlerden olmak üzere fiziksel ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır. ArsaGO'dan mal veya hizmet satın almanız, sadakat kart üyesi olmanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (Ad, Soyad (zorunlu) TC kimlik numarası (zorunlu değil), cinsiyet, doğum tarihi(zorunlu değildir, paylaşılması durumunda sadakat kart üyeliği kapsamında işlenebilecektir))başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,), satın aldığınız ürünlere ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz, ArsaGO tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde ve işlenen verinin tür ve özelliğine bağlı olarak ayrı ayrı, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi (sadakat kart üyeliği), yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve haklarınıza zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatler hukuki gerekçeleri ile işlenecektir.
Ayrıca ARSAGO tarafından sunulan ürün ve hizmet avantajlarından yararlanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak paylaştığınız telefon numarası ve e-posta adresinden ibaret kişisel verilerinizin kullanılması suretiyle, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla izniniz talep edilmektedir.
2-Kişisel Verilerin İşlenme amaçları
Kişisel verileriniz ; ArsaGO İş Ortağım ve Sadakat programları üyelik sözleşmesi süreçlerinin ifası, Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlemleri, Talep ve Şikayetlerin karşılanması, İletişim Faaliyetleri ve Bilgi güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.
3-Verilerin Paylaşımı
ARSAGO tarafından burada belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, sizlere ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmak için işbirliği içinde bulunduğumuz ve hizmet aldığımız iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (Ürünlerin teslimi için Kargo, Sms gönderimi için hizmet alınan firma Müşteri ilişkileri için çağrı merkezi gibi) işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde aktarılabilecektir.
4-Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak,
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz. Web sitelerimizde yayında olan başvuru formunu doldurmak veya benzer içerikte bir yazılı belge hazırlamak suretiyle taleplerinizi yazılı olarak posta yoluyla şirket adresimize, sistemlerimize daha önce kaydedilmiş e posta adresiniz üzerinden musteri@arsago.com.tr adresine veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde ARSAGO’ya iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.
Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.arsago.com.tr sitesinde yer alan ArsaGO Kişisel Verilerin Gizliliği ve İşlenmesi Poltikasını inceleyebilirsiniz.
ArsaGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Açık Adres: Maslak Polaris Plaza, Ahi Evran Cad. No:21 Kat:17 34398 Sarıyer/İstanbul
Çağrı Merkezi: 0 (850) 811 9 777
Web Stesi: www.arsago.com.tr
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ArsaGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından kişisel verileriniz işlenmesi suretiyle ArsaGO'ya ait web sitelerinden (internet ve/veya mobil versiyonlarına) veya satış ofislerinde üyelik/alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğiniz ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğiniz iletişim adreslerinize (cep telefonu, e-mail adresi ve telefon ) reklam-tanıtım pazarlama içerikli, çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması amaçlı aramalar yapılması ve ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesini istiyorsanız. ÜYELİK alanında yer alan ticari elektronik ileti izin kutucuğunu işaretleyerek üye ol butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bu elektronik iletişim tamamen sizlerin açık izni ile mümkün olabilecektir.
Bilgi Notu: 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ARSAGO tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

ArsaGO Instagram'da